A HITOKTATÁS TANTÁRGYPEDAGÓGIÁJA
Írta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:15
 

     A hitoktatás tantárgypedagógiája

 

 

 

Tantárgyfelelős: Fülöpné Erdő Mária

Heti óraszám (nappali): 2

Óraszám (levelező): 10 óra/félév

Kredit-értéke: 2

A tantárgy jellege: kötelező

Félévzárás módja: gyakorlati jegy

 

 

Képzési cél:

A hallgatók megismertetése a hittan oktatásának sajátos céljaival, módszereivel, a katekézis  órán kívüli formávail, lehetőségeivel.

 

Tematika:

A katekézis fogalma, tárgya, célja, feladatai

A katekézis helye, szerepe az Egyház evangelizációs tevékenységében

A hitoktatás tervezése: tanterv, tanmenet, óravázlat

A hittanórák típusai

Az oktatás  módszerei és munkaformái a hittanórákon

A növendékek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó óravezetés: óvodások

A növendékek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó óravezetés: 6-10 évesek

A növendékek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó óravezetés: 10-14 évesek

A növendékek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó óravezetés: serdülők és fiatalok

A növendékek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó óravezetés: családok, felnőttek

Az idősek, betegek katekézisének sajátos vonásai

Hittankönyvek és tankönyvcsaládok

Hitoktatási segédanyagok

Multimédiás lehetőségek, számítógép és Internet szerepe, helye a katekézisben

A hittanórán kívüli katekézis lehetőségei

 

Követelmények:

A foglalkozáson feldolgozott témakörök és a megjelölt szakirodalom alapos ismerete, a tanultak gyakorlati alkalmazása.

 

Számonkérés, értékelés:

Zárthelyi dolgozat eredményes megírása, gyakorlati feladat elkészítése.

Gyakorlati jegy

 

Kötelező és ajánlott irodalom:

II. János Pál pápa apostoli buzdítása a katekézisről Szent István Társulat, Bp,. 1980.

Rédly Elemér (szerk.): Kateketika

Tarjányi Zoltán: Kateketika I. Szent István Társulat, Bp., 1998.

A katekézis általános direktóriuma – Klérus Kongregáció Szent István Társulat, Bp. 1998.

Római katolikus hittan tanterv és minta tanmenet – OHB, Márton Áron Kiadó 1996.

 

 

 

Utolsó frissités ( 2007. October 02. Tuesday 11:57 )