Terplán Zoltán

  Terplán Zoltán 

Budapesten születtem 1965-ben.

Itt végeztem el az általános és középiskoláimat. Az érettségi után tanulmányaimat az ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar magyar-történelem szakán folytattam.

          1989-ben diplomáztam, majd a következő évben felvételt nyertem az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem szakára, ahol 1993-ban diplomáztam. Még ugyanebben az évben főiskolai tanársegéd lettem az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Történelem Tanszékén.

          1993 szeptembere és 2000 szeptembere között ott tanítottam magyar őstörténetet és középkort. A szemináriumok vezetése mellett többször tartottam évfolyam-előadást a magyar történelem középkori korszakából és vezettem szemináriumokat az egyetemes történelem koraújkori korszakából.Ezzel egyidőben a Károli Gáspár Református Egyetemen 1996 februárja és 1999 decembere között óraadóként tanítottam a magyar történelem középkori korszakát.

           1998–ban jelentkeztem a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Doktori Iskolájának PhD képzésére, amelynek programvezető professzora Dr. Barta János, témavezető professzorom Dr. Orosz István.

           2002–ben letettem a doktori szigorlatot, jelenleg az értekezésem védésére készülök, így az Egyetem szabályai szerint doktorjelölt vagyok. Értekezésem témája II. András és III. Honorius pápa diplomáciai kapcsolata. Disszertációmban értelemszerűen kiemelten foglalkozom a korabeli Magyar Királyságnak és a Pápaságnak a kapcsolataival. Doktori értekezésem remélhetőleg még ebben az évben megjelenik a Mundus könyvkiadó Művelődéstörténeti sorozatában.

         1999 óta a Jezsuiták Magyarországi Rendtartományának Faludi Ferenc Akadémiájának ösztöndíjasa vagyok: jelenleg az Akadémia Pray György Történettudományi Kollégiumát vezetem Dr. Szilágyi Csaba történész kollégámmal együtt, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanít. 2004. novemberében közösen szerveztünk Faludi Ferenc születésének a 300. évfordulójának alkalmából háromnapos konferenciát Piliscsabán a Jezsuiták Magyarországi Rendtartománya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Faludi Akadémia részvételével.  

            Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán 2003. június 1-je óta dolgozom. 2005. június 1-jétől a Teológiai Tanszéken oktatok főiskolai adjunktusként. A hittanár szakos hallgatóknak egyháztörténelmet, szerzetesség történetet és ikonteológiát, a katekéta – lelkipásztori munkatárs szakosoknak egyháztörténelmet, a kántor szakos hallgatóknak liturgikus latin nyelvet oktatok. A Főiskola Kulturális Bizottságának titkára, Minőségbiztosítási Bizottságának a tagja vagyok.

             Publikációim 1994 óta jelennek meg (pl. Századok, Magyar Szemle, Új Ember, Élet és Tudomány), és ezekben a tanulmányaimban, cikkeimben leginkább a magyar történelem 9-14. századi egyháztörténeti, politikatörténeti, és külpolitikai kérdéseivel foglalkozom. A Magyar Katolikus Lexikon elkészült és jelenleg is készülő köteteiben több szócikket írtam. A Magyar Polgármester című folyóiratban a Magyar Millenniumi év idején sorozatot írtam a középkori Magyarország önkormányzati és különkormányzati rendszeréről. Tagja vagyok a Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesületnek, amelynek tiszteletbeli elnöke Prof. Dr. Székely György akadémikus, elnöke Prof. Dr. Erdélyi István. Az Egyesület Eleink című történettudományi periodikájának szerkesztője vagyok.

            A felsőoktatásban eltöltött éveim alatt többször kértek fel középkorral foglalkozó középiskolai történelem tankönyvek, érettségire felkészítő feladatgyűjtemények, szöveggyűjtemények szakmai lektorálására. A Magyar Rádió Gordiusz című tudományos műsorában évekig vettem részt, mint történész szakértő, jelenleg a Magyarország Krónikája című 100 részes összeállítás szerkesztésében dolgozom a Magyar Rádió Internet Szerkesztőségének vezetése alatt.

              Latin nyelvből „C” típusú középfokú állami nyelvvizsgával, olasz nyelvből szakmai nyelvvizsgával rendelkezem. 

 

 

A FONTOSABB TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE: 

Könyvfejezet: 

Regino prümi apát Cronicon című művének magyar vonatkozásai.

In.: Fuga temporum. Ünnepi kötet Eperjessy Géza 70. születésnapjára.

Szerk.: Závodszky GézaBp.

1997. 

Tanulmányok: 

Az etelközi fejedelemválasztás és vérszerződés kérdéseiről.

Századok, 130. (1996.) 4. 

A magyar törzsszövetség és a morva fejedelemség kapcsolatai a 9. században.

Magyar Szemle, 1996. 7-8. (Július-Augusztus) 

 

Cikkek: 

A magyar önkormányzatiság ezer éve. Magyar Polgármester, 2000. 1. ( január ) 

Megyék és Vármegyék. Magyar Polgármester, 2000. 2. ( február ) 

A királyi vármegyék. Magyar Polgármester, 2000. 3. ( március ) 

A magyar nemesi vármegye. Magyar Polgármester, 2000. 4. ( április )

Középkori városaink jogai. Magyar Polgármester, 2001. 2. ( február ) 

Városi kiváltságok. Magyar Polgármester, 2001. 3. ( március ) 

A középkori Buda „ Rectorai ”. Magyar Polgármester, 2001. 9. ( szeptember ) 

Pozsonyi polgárok. Magyar Polgármester, 2002. 1. ( január )  

 

Könyvismertetések (recenziók): 

Bozsóky Pál Gerő: Magyarok útja a pogányságból a kereszténységig.

Századok, 135. ( 2001. ) 4. 

 

 Szócikkek: 

Magyar Katolikus Lexikon, IV. kötet (Főszerk. Dr. Diós István, szerk. Viczián János)Budapest, 1999 – 2001.

(Több egyetemes és magyar középkori témával foglalkozó szócikket írtam.)