FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA II.
Írta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:14

FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA II. 

Oktató: Dr. Ancsin István

  Az egyház kezdettől fontosnak tartotta annak a meggyőződésének az igazolását, hogy hite nem csupán belső lelki hiedelem, hanem minden más vallástól eltérően igaz, és a tapasztalat világában is ellenőrizhető, a történész is ítéletet mondhat róla. A tantárgy második szemeszterének célja mármost az, hogy igazolja a posteriori a kereszténység Jézusba vetett hitének ésszerűségét történeti és logikai alapon.  A tantárgy leírása:

1. Alapvető egyháztan: az egyház alapítása.

2. Az újszövetségi egyháztan.

3. Az egyházkép a történelem során; a zsinati egyházkép.

4. Az egyház alapfunkciói: martüria, liturgia, diakonia.

5. Az egyház négy ismertetőjegye.

6. Intézmény és karizma.

7. Klerikusok és laikusok.

8. Pápaság; a szerzetesség.

9. A krisztológia helye a szisztematikus teológiában.

10. Az Ószövetségi írások kapcsolata a krisztológiával.

11. Az Újszövetség krisztológiájának keletkezése és kibontakozása.

12. Jézus istenségének kérdése a dogmatörténeti fejlődésben.

13. A krisztológia mint a Jézus Krisztus történetében adott saját jelentéstartalom kifejtése.

14. Jézus életének és életadásának jelentősége. 

Előadások, a hallgatók interaktív részvételével.

 

Otthoni önálló munka: a kötelező és az ajánlott irodalom önálló tanulmányozása és feldolgozása

 Az ellenőrzés formája: zárthelyi dolgozat, szóbeli vizsga 

Kredit érték: 4

 Kötelező irodalom:

Horváth Tibor: A kinyilatkoztatás teológiája, 1976.

Horváth Tibor: A kinyilatkoztatás kritikája,  1977

 Ajánlott irodalom:

A Katolikus Egyház Katekizmusa, Budapest: SzIT 1994.

 

Az oktatás tárgyi szükségletei, ellátottsága: a tanár segédeszközei, írásvetítő.

Utolsó frissités ( 2006. November 07. Tuesday 14:29 )