Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

Dr. Varga Lajos PDF Nyomtats E-mail

 

Dr. Varga Lajos  

Születési adatok: 1950. december 5. Bp. IV. ker.

Anyja neve: Melczer Janka

Végzettség: 

Budapesti Piarista Gimnázium: érettségi

 

Egri Érseki Hittudományi Fiskola: abszolutorium (1974)

 

Hittudományi Akadémia Budapest: doctor S. Theologiae (1979)

 

Az Országos Könyvtártudományi és Módszertani Központban 1973-ban egyházi könyvtárosi tanfolyamot végeztem, melyrl végbizonyítványt kaptam.

 

1996/97-ben tanulmányokat végeztem a római Gregoriana Egyetem Egyháztörténeti Fakultásán, ahol egyháztörténelmet és történetírást tanultam. Mindkét félév végén vizsgáztam is.

 

Foglalkozás: 

rk. lelkész

 

 Beosztása:

liturgikát tanít a hittanár-szakon

 

 Szakmai múlt: 

1991-1996-ig az Országos Katolikus Gyjteményi Központ levéltári és könyvtári szakreferense voltam.

 

1992-ben indult a váci Hittudományi Fiskola levelez tagozata, mely most Egri Hittudományi Fiskola Levelez tagozatát képezi. Ennek igazgatója voltam 1995-ig. Itt az Ars sacra tárgyat: a keresztény mvészetek történetét, mely ikongráfiai és ikonológiai ismereteket is magába foglalt, tanítottam 1996-ig.

 

A váci Egyházmegyei Könyvtár és a Püspöki Levéltár vezetje voltam 1978-1995-ig. 2004-ben mint prefektus e két intézmény felügyelje vagyok.

 

A Váci Egyházmegyei Történeti Bizottság elnöke

 

2005/2006-os tanévtl kezdve az Ars sacra tanára Vácott az Egri Hittudományi Fiskola elkészít évén

 

Nyelvismeret: 

Latin (olvasás)

 

Német (fiskolai index szerint)

 

Olasz (Olaszországban szerzett tanúsítvány, illetve az els kollokvium az egyetemen olasz vizsgának minsült)

 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok:

 

 Az Egyházi Levéltárosok Egyesülete révén kapcsolatunk van az Osztrák Egyházi Levéltárosok egyesületével, ahol az idén is tartottam eladást, melynek címe: Az I. Ferenc által 1795-ben elnyert jubiliumi búcsú”.

 

Publikációk: 

Kötet:  

A Váci Egyházmegye történeti földrajza (1997. 578p)

Tanulmányok és egyéb írások:

Bnbánati liturgia gyermekeknek (Dúl Gézával együtt). In: Teológia 1974/2. 130-132p.

Magyar Katolikus almanach 1984. A szerkeszt munkatársa voltam. Bp. 1984.

A bnbánattartás lélektani és lelkipásztori szempontból. In: Teológia 1985/3 168-171p.

A magyarországi katolikus egyház levéltári anyagának fondjegyzékei (Plébániai levéltárak „B”). A kötet szerkesztésében munkatársként vettem részt. Bp. 1987.

A Váci Egyházmegyei Könyvtár. In: Pest Megyei Könyvtáros 1988/2 14-20p.

Az ecsegi Szent Kereszt Céh iratai. In: Katolikus Egyháztörténeti Konferencia. Keszthely 1987, Bp. 1989.

A 18. századi katolikus oktatás történeti forrásai. In: Iskola-egyház-mveldés-. Iskolatörténeti források az egyházi levéltárakban. Bp. 1990.

A XVII. századi Vác történetének egyik forrása (Rusvay Tiborral közösen). In: Váci Füzetek Vác 1992. 52p.

Nováczky András Endre váci egyházmegyés pap bécsi kapcsolatai és könyvgyjteménye. In: Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán. Nemzetközi történsz konferencia eladásai. Esztergom 1994. 379-385p.

Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek és dr. Pétery József váci püspök együttmködése. In: In ministerio. Nemzetközi történész konferencia eladásai 1995. május 24-26. Esztergom 1996. 95-102p.

A curia romana és a Vatikáni Levéltár. In: Magyarországi Levéltárosok Egyesülete konferenciája Nyíregyháza 1997. augusztus 27. Nyíregyháza 1998. 55-61p.

A 14. századi német misztika. In: Vigilia 64. évf. 199/2. 113-118p.

Adatok a pásztói plébánia történetéhez. Küzdelem a totális diktatúra ellen. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1999/1-2. 203-224p.

Malmok a pásztói egyház szolgálatában. In: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 26. köt. Balassagyarmat-Salgótarján, 2002. 81-104p.

A pásztói hívek kapcsolata a templommal és a lelkipásztorral a XV. századtól napjainkig. In: uo.389-395p.

Rátót nembéli Mátyás [esztergomi érsek élete]. In: Esztergomi érsekek 1001-2003. Bp. 2003. 104-105p.

Báncsa nembéli I. István [esztergomi érsek élete]. In: uo. 106-111p

Szalkai I. László [esztergomi érsek élete]. In: Uo.. 234-249p.

Dunakeszi egyháztörténetének vázlatos ismertetése. Dunakeszi 2004. 27p.

 

Jelenleg a Váci Egyházmegye történeti bibliográfiájának összeállításával foglalkozom. Levéltári kutatást végeztem különböz levéltárakban a pásztói plébánia történetére vonatkozóan, melybl monográfia készül.

 Tanácskozások, konferenciák: 

Az Egyházi Levéltárosok Egyesületén belül, de más helyeken is szoktam eladást tartani. Pl.  A népi vallásosság levéltári forrásai (Balassagyarmat, Palóc Múzeum 1995.); Pásztó városának küzdelme a kegyúri jog megszerzésére a XIX. században (Pásztó, 2003. a tudomány napján); A misealapítványok levéltári forrásanyaga (MELTE, 2004. Bp.): A váci püspöki szeminárium kánoni megalapítása 1720-ban (Vác, 2004); II. Rákóczi Ferenc és Berkes András nagyprépost (Vác, 2004.); A rózsa szimbolikája a katolikus egyházban (Vác, 2004.)

Kutatások: 

Az Igazságügyi Minisztériummal kötött szerzdés alapján kutattam az 1944-1989-ig terjed injúriákat, melyeket Kahler Frigyesnek adtam le.

 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap