Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

EGYETMES MVELDSTRTNET I. PDF Nyomtats E-mail
rta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:11
Egyetemes mveldéstörténet 1. 

A tantárgy típusa:  

Eladás + szeminárium

 A tantárgy státusza :  Kötelez 

Nappali tagozati heti óraszám: 2 + 1

 

Lev../esti tagozati féléves óraszám: 8

 

Kreditek száma: 3

 Tantárgyfelels oktató neve és beosztása:Dr.Szatlóczkyné Dr. Gajdóczki Zsuzsanna  fiskolai tanár Tantárgy oktatójának neve és beosztása:

Dr.Szatlóczkyné Dr. Gajdóczki Zsuzsanna PhD.  fiskolai tanár

Ifj. Rabár Ferenc föiskolai docens

 

Intézet megnevezése:

Hitéleti, Hittudományi és Filozófiai Magyar Nyelv és Kultúra

  Mely szakokon tanítják:

Tanító, óvodapedagógus, . nappali, esti, levelez

 A tantárgy célja:

Az iskolákban külön-külön tanítják a történelmet, az irodalmat, a mvészeteket, a tudományokat, és sokszor nem is azonos korszakokról van szó egyazon idben.

A stúdium szeretné idrendi sorrendben bemutatni az adott korszakot meghatározó és az utókor szempontjából leglényegesebb mveldéstörténeti összefüggéseket az skortól napjainkig.

 

Könyvtárnyi enciklopédia törekedhetne teljességre, mi integrált ismeretadásra törekszünk.  Azt kíséreljük meg teljesíteni, hogy Magyarország kultúrája hogyan kapcsolódott az egyetemes mveldéstörténeti folyamatokhoz, hogyan gazdagította nemzeti sajátosságaival azt.

 

Segíteni szeretnénk a tájékozódást, az eligazodást az emberiség történetének labirintusában.

Az emberiség szellemi, anyagi történetének folyamatában - mely lelki és anyagi tényezk együttese - lehetvé szeretnénk tenni a leend tanítóknak, hogy az egyes korok emberét, életét közértheten és színesen mutassák be a tanulóknak. Nem csupán ismereteket kíván közölni, hanem szemléletet kíván nyújtani az egyetemes mveldéstörténet keresztény humanista szemlélet. A Szép a Jó és az Igaz hármasságának jegyében.

  A tantárgy leírása (tematikája hetekre lebontva): 

1.         Mveldéstörténet - kultúrtörténet - civilizációtörténet

            Az egyetem mveldéstörténet tárgya, helye, célja

2.         Az ember störténete:

            - Az skori Európa

3.         Az ókori keleti civilizációk

            (Egyiptom, az ázsiai civilizációk)

            A görög örökség: Az égei civilizációk:- Archaikus kor

                                                                        - Klasszikus kor

                                                                       - Hellenisztikus kor

7.         A római örökség

8.         Az ókor hét csodája

9-10.   A középkori Európa /12-15.sz./

-         Korai egyetemes és a magyar középkori kultúra (Ny-Európa, Bizánc, az arab  kultúra, a Kárpát-

medence kultúrái) 

11-12.   - Az érett középkor: egyetemek és egyetemi élet, a városok kialakulása, a városi életmód, a lovagi

kultúra és a lovagrendek.

              A román gótika mvészete.

13-14. A magyarság si mveltsége, a kereszténymveltség:

                        - si hitvilág

                        - a honfoglalás mveltsége

                        - Szent István király tevékenysége

15-16. A földrajzi felfedezések, a reneszánsz és a humanizmus

 Félévelismerési követelmények (jelenlét, zárthelyi, félévközi feladat stb.):Követelmények: 

Tankönyv, az eladások és a témánkénti 1-1 irodalom ismerete /tehát nem az összes megadott irodalom/.

            - Egy szabadon választott témából referátum készítése.

            - Tevékeny részvétel a szemináriumokon.

-         Az alsó tagozatos olvasókönyvek mveldéstörténeti anyagának

   tanulmányozása, ismerete.                                   

            - Sikeres zárthelyi írása.

Az V. félévben november végén, december elején zárthelyi írása.

Az V.  és a VI. félévek kollokviummal zárulnak.

  Elfeltételek (mely tantárgyak):  Számonkérési módszer (vizsga, gyakorlati jegy, szigorlat): Kollokvium: hagyományos vagy team- rendszer , megbeszélés alapján, esetleg megajánlott jegy ZH írása után. Számonkérés érdemjegyének megállapítása gyakorlati jegy esetén hogyan történik:Házi dolgozat + kiseladás+ párbeszéd   Kötelez irodalom:és  

1.         Benedek István: A tudás útja - Gondolat 1985

2.         Domanovszky Sándor: Magyar mveldéstörténet 1-5 kötetben

4.         Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete - Gondolat, 1978

5.         Nemeskürty István - Liptay Katalin: A magyar mv. századai

6.         Nemeskürty István: Kis magyar mveldéstörténet - Pannon Könyvkiadó '92

            Nemeskürty István: Múltunk a jelenben. Kiadó: Örökségünk, Bp-Ungvár, 1994.

7.         Magyarok Európában I-III. kötet

                        Szerkeszt: Glatz Ferenc - Háttér Könyvkiadó 1990

8.         Magyarország története 10 kötetes - Akadémia

            Mveldéstörténeti bevezetés - Akadémiai Kiadó

9.         Európa nagy korszakai

10.       Léderer Emma: Egyetemes mveldéstörténet

11.       Világtörténelem kicsiknek és nagyoknak - Novotrade 1990

12.       Gombrich: A mvészet története - 1978

13.       Egon Friedell: Az újkori kultúra története I-V. kötet

14.       Sorozatok:

                        - A múlt születése - Helikon Könyvkiadó

                        - Nagy civilizációk - Fabula

                        - Magyar évszázadok - Reflektor Kiadó

                        - Szemtanú-sorozat - PARK

                        - Hogyan életek hajdanán - Corvina

                        - Dióhéjban - Corvina

                        - Világtörténet fiataloknak - Holnap Kiadó

15. Európai magyarság, magyar európaiság - OCIPE - Távlatok - FaludiFerenc Akadémia

            Szerkesztette: Szabó Ferenc SJ.

 Ajánlott irodalom: 

Wolf-Burian: Az skori ember - Gondolat 1987

Kákosy László: Egy évezred a Nílus völgyébenRitoók-Sarkady-Szilágyi: A görög kultúra aranykora - 1968Castiglione László: A görög mvészetGyrffy György: István király és mve - Gondolat 1977Bán Imre: A barokk - 1962

Kosáry Domokos: A felvilágosodás Európában és Magyarországon - 1987

Kosáry Domokos: Mveldés a XVIII. századi Magyarországon - Akadémia 1983

Rapcsányi László: Jeruzsálem - Gondolat 1984

Kulcsár Zsuzsanna: Rejtélyek és botrányok a középkorban - Gondolat 1978

Benvenuto Cellini Mester élete, amiképpen maga megírta Firenzében

            Corvina 1971

István király emlékezete Gyrffy György bevezetjével - Európa 1988

Az államalapító - Zrínyi 1988

Szent István tisztelete - Szent István társulat 1988

Georges Duby - Robert Mandrou: A francia civilizáció ezer éve - Gondolat 1975

Maróti-Horváth-Castiglione: A régi Róma aranykora - 1967Varga-Vekerdi: Európa születése - 1980Kulcsár Zs.: A középkori élet - 1964Makkai L.: A reneszánsz világa - 1974Heller Á.: A reneszánsz ember - 1971

F. Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVIII.sz. - 1985

Eugemio Garin: Reneszánsz és mveltség - Helikon 1988

László Gyula - Szombathy Viktor szerk.: Magyarrá lett keleti népek. Panoráma, 1988.Gyrffy Gy.: István király és mve - 1977

Székely Gy.: /szerk./: Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkortól - 1984

Hegeds Géza: A középkor mint elzmény és örökség - Világosság 1988/december

Nemeskürty István: Múltunk a jelenben. Kiadó: Örökségünk Budapest-Ungvár, 1994.

Jónás Ilona: Európa születése IKVA, Bp., 1992.

Dr. Nemeshegyi Péter: A keresztény humanizmus Barankovics Alapítvány

    
 
Utols frissits ( 2007. October 09. Tuesday 10:23 )
 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap