Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

Foldal
rta: Administrator   
2005. August 22. Monday 07:06
Katekéta-lelkipásztori munkatárs (BA)

         Az Apor Vilmos Katolikus Fiskolán 1993-tl zsámbéki, 2004-tl váci székhellyel folyik hitoktató és fiskolai színt hittanár képzés, óvodapedagógus, tanító, szociálpedagógus és kántor szakpárosítási lehetséggel. Az európai és hazai felsoktatás szerkezeti átalakítása (az ún. Bologna-i folyamat) az egész magyar felsoktatást érinti, így a hitéleti, illetve a hittanári képzést is, amely 2005/2006 tanévben induló lineáris képzés keretében alapszakból (BA), ez a katekéta-lelkipásztori munkatárs fiskolai szak, és tanári mester szakból (MA), ez a hittanár-nevel egyetemi szak áll. Az újrendszer hittanár képzés öt tanév idtartalmú, melynek els szintje három éves fiskolai végzettséget adó katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA), második szintje az tanári mesteri szintet adó hittanár-nevel kétéves képzés (MA). Erre épül az ún. a harmadik színt, a doktoriskola, azaz a PhD.

         A hittanár alapszak képzésnek átalakítását az Apor Vilmos Katolikus Fiskola, a Sapientia Szerzetesi Fiskola és Szegedi Hittudományi Fiskola közösen dolgozta ki, és ennek következtében az Apor Vilmos Katolikus Fiskolán is Magyarországon elsk között indul 2005/2006 tanévben az akkreditált újrendszer képzés három éves (6 félév) alapszakja.       

        Az alapszak megnevezése: katekéta - lelkipásztori munkatárs alapszak, amely alapszakon  szerezhet végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szerepl megjelölése:
         végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureatus, bachelor; rövidítve: BA)
         szakképzettség: (a szakirány szerint): katekéta vagy: lelkipásztori munkatárs.
A három éves idtartalmú alapszak képzési területe: hittudomány, képzési ága: alkalmazott teológia.

         Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
         A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkez katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelel irányítással alkalmasak az egyház igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és elírásoknak megfelel munkakörökben és kompetenciákkal (a szakiránynak megfelelen katekéta szakképzettséggel: gyermek-, ifjúsági és felntt-katekézis, evangelizáció; illetve: lelkipásztori munkatárs szakképzettséggel: közösségvezetés, bizonyos liturgikus cselekmények vezetése-végzése, karitatív-kulturális tevékenységek).
         A katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak az eddigi hitoktató-hittanár szakok helyébe lép, azzal, hogy ennek elvégzése után a végzetteknek lehetségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük (szakirányuk) szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy MA szinten folytatva tanulmányaikat, további négy szemeszter elvégzése és a megfelel követelmények teljesítése után hittanár-nevel diplomát szerezzenek.

         A két szakiránynak megfelelen az alapfokozat birtokában
         a) a katekéták képesek:
-  az egyházközségek szintjén a hitbeli ismereteknek a különböz korcsoportoknak megfelelen történ átadására,
-  a gyermekek és a fiatalok közösségi és egyéni hitéletének irányítására és fejlesztésére;
         b) a lelkipásztori munkatársak képesek:
-  aktív részvételre az egyházközség istentiszteleti életében, bizonyos cselekmények önálló vezetésére, ellátására,
-  a közösségi élet szervezésére, irányítására az egyházközség egészében vagy egy adott csoportjában,

- a társadalmi párbeszédre mind az egyének, mind a helyi közösségek szintjén, az együttmködésre szociális-kulturális feladatok megoldásában.

        A katekéták kell tanulmányi eredmény és/vagy felvételi vizsga után jogosultak az MA képzésben való részvételre, a hittanár-neveli diploma megszerzése érdekében. A lelkipásztori munkatárs alapszakot végzk számára ez a lehetség a megfelel szakmodulok teljesítésével válhat lehetvé.

        A képzés tartalma:
mveltségi-vallási-lélektani alapismeretek: a tudományos ismeretszerzés módszerei, filozófiai, személyiséglélektani, fejldéslélektani, tanuláslélektani alapismeretek;
szakmai törzsanyag: bibliai, egyháztörténeti alapok, hit- és erkölcstani alapismeretek, a hit átadásához és közösségi megéléséhez szükséges alapismeretek;
szakirányú ismeretek: katekéta és lelkipásztori munkatárs módszertani ismeretek és gyakorlat;
szakmai gyakorlat: az intézményen kívül (plébániákon, közösségekben, stb.) teljesítend, megfelel felkészítéssel és szupervízióval kísért szakmai gyakorlat.
Utols frissits ( 2007. December 10. Monday 11:38 )
 
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap